Ulf Erik Knudsen

Leder av Drammen FrPs bystyregruppe

Fra kommunens nettside siteres: «I fjor høst raste flere store steinblokker over den øvre stigen i Kjøsterudjuvet. Kommunen kan ikke forby folk å ferdes i juvet, men fraråder dette på det sterkeste. All ferdsel skjer på eget ansvar.

Kommunen har vært på befaring på rasstedet sammen med to geologer. Geologene observerte flere løse steinblokker nær der hvor raset hadde gått, og kommunen ble anbefalt å fjerne og sikre disse løse blokkene.

Rassikring er kostbart, og det arbeides med å avsette midler til sikringen. Det vil ta tid å få fjernet eller sikret løse steinblokker. Kommunen vil ikke gjøre andre tiltak i Kjøsterudjuvet, som for eksempel å reparere stigen, før etter sikringsarbeidet er ferdig.»

Etter hva jeg erfarer ut fra henvendelse til kommunes naturforvalter er det ikke gjort noe som helst for å få sikret juvet og få opp stigen. En vandring i juvet er en flott aktivitet både for de som bor i Drammensområdet og tilreisende. At intet er gjort for å sikre og åpne juvet er uakseptabelt. Juvet ville være spesielt attraktivt i et år der de fleste ferierer i Norge.

Jeg har henvenvendt meg til ordfører og bedt henne redegjøre for hvorfor denne tabben har oppstått, og hva hun vil gjøre for å umiddelbart igangsette sikring av juvet. Jeg har så langt ikke fått svar. 

Vanligvis kan utestedene i Drammen holde åpent til klokken 03.30. Nå skal kundene hjem langt tidligere, enten de liker det eller ei.

Fredag i forrige uke, samme dag som Drammen kommune kunne slå fast at de har gått fire uker uten et eneste registrert smittetilfelle, stemte flertallet i kommunestyre for en kraftig innskrenking av skjenketidene. Forslaget ble vedtatt mot stemmene fra FrPs åtte representanter, Venstres ene representant og en fra Nei til Bom.

Det ble besluttet at alle byens utesteder må skru igjen ølkranene før klokken er 00.30 i helgene og før midnatt på hverdager. Vedtaket er enestående i Norge. Ingen andre kommuner har fattet tilsvarende vedtak. Andre kommuner velger å åpne opp og øke skjenketidene. Vi i FrP stiller oss uforstående til dette. Vi synes det er rart å begynne med et slikt tiltak nå som det er fjerde uka på rad uten smitte. Hadde vi hatt en betydelig økning i smitte ville det kanskje være fornuftig, men i dagens situasjon hvor resten av samfunnet skal åpens opp – blir dette meningsløst.

Det har vært noen mindre hendelser med kø med for liten avstand og samling av folk på torget, men å innføre kraftig innstramming i skjenketider av den grunn er en gigantisk overreaksjon. Det vil også medføre at langt flere velger hjemmefester og nachspiel, hvor ingen holder kontroll på avstand og smittevernsregler. Det er også et problem at de nye reglene vil føre til grov forskjellsbehandling, og muligens at folk mister jobb og virksomheter går konkurs. Noen puber og restauranter lever godt med å stenge ved midnatt – de har hoveddelen av sin omsetting på dag, ettermiddag og kveld. Mens andre virksomheter er i stor grad basert på omsetning i tidsrommet 23.00-03.00. Representanter for disse har uttalt at vedtaket i kommunestyret kan bli katastrofalt.

Man kan heller ikke se bort fra at en del også kan velge å dra til andre kommuner med lengre åpningstid. Veien til Asker og Oslo er kort.

(Gjesteblogg med Jon Helgheim) En av samfunnets aller største utfordringer er økt belastning på velferdstjenestene grunnet høy innvandring. Lenge har politikere og medier forsøkt å overtale befolkningen om at innvandring er berikende og lønnsomt. I dag vet vi utmerket godt at innvandring ikke er lønnsomt. Tvert om er innvandring svært kostbart, samtidig som det fører med seg høyere kriminalitet og holdninger som truer vårt frihetsverdier.

Ikke-vestlige innvandrere jobber langt mindre enn øvrig befolkning, samtidig som de konsumerer flere velferdsytelser og får mer i sosialutbetalinger enn øvrig befolkning. Dette er ikke innvandrernes feil, dette er et resultat av en feilslått politikk. Dersom ikke noe gjøres med dette, må nordmenn belage seg på å betale enda mer skatt for å finansiere innvandrerbefolkningen. Samtidig må nordmenn belage seg på dårligere offentlige tjenester.

For å løse dette må politikken legges om. Mye av dette må gjøres i kommunen. FrP vil derfor verne om velferdssamfunnet ved å bremse innvandringen og stoppe bosetting av nye flyktninger i Drammen. Vi vil stille langt strengere krav til mottagere av sosialtjenester, for eksempel krav om aktivitetsplikt på flere felter. Dersom man er frisk og rask, skal man ikke gå hjemme å få kommunale tjenester uten å gjøre noe for det.

Det er innvandrerne selv, som har valgt å bosette seg i Norge, som har ansvaret for å tilpasse seg det samfunnet de har flyttet til, ikke omvendt. FrP sier derfor nei til all forskjellsbehandling og særbehandling. Dersom en innvandrere vil integrere seg og lykkes i Norge, bør de legge fra seg skikker, kulturer og klesdrakter som er uforenlig med skole og arbeidsliv i Norge.

FrP mener barn ikke bør utsettes for sosial tvang og religiøst press fra foreldrene. Barn ville aldri valgt å skille seg ut med hijab om det ikke var for foreldrenes forventningspress. Hijab og andre religiøse hodeplagg skaper utenforskap og dårligere integrering, derfor vil FrP forby bruk av dette i grunnskolen.

I Drammen kommunen har FrP allerede fått slutt på forskjellsbehandling der bare innvandrerfamilier kunne få gratis barnehage. Vi har blant annet innført språkkrav for alle ansatte i kommunen og vi har fått flertall for innføring av et «integreringsbarometer» som skal måle hvordan det går med integreringen. Drammen var også blant de første i landet som innførte aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere, noe som hadde svært god effekt. Får å få gjennomslag for enda flere gode saker og beskytte velferdssamfunnet, så trenger vi flere stemmer.

Nå foreligger det planer om en ekstrem utbygging på Konnerud. I sentrum av bydelen planlegges det med 2.500 nye boliger – og det kan handle om mer enn 7.000 nye innbyggere. I en bydel med 10.000 innbyggere pr i dag er dette en massiv utbygging. Blokker på 7 etasjer skal det blir. Når slike blokker ble foreslått på Marienlyst ble det omtalt som «Monsterblokker».

Så langt er det kun Fremskrittspartiet som har vært kritisk til utbyggingen. Vi mener det er helt feil retning for Konnerud. En slik utvikling vil endre bydelens karakter for alltid. Konneruds attraktivitet har ligget i trivelig småhus bebyggelse med nærhet til natur. Kun i noen få lavblokker er tillat i sentrum ved butikk.

Konnerud sentrum er en motor mht bydelens idrettstilbud og porten til marka for mange Drammensere. Parkeringsplasser blir bygget ned og om du skal på en skitur eller ha med barna på fotball eller håndballkamp på du betale i dyre dommer for p-plass i p-hus eller ta bussen.

Selv med et forsiktig anslag på at de 2.500 nye boenhetene har 3.000 biler, så sier det seg selv at dette vil være katastrofalt – kø kork og kaos. Allerede i dag er det betydelig trafikk til å fra Konnerud store deler av dagen.

Vår oppfordring til kommunens nye rød-grønne flertall: Stopp denne galskapen!

Når en ny vei, en gang i fremtiden er på plass, vil FrP ta til orde for en moderat utbygging med rekkehus og eneboliger, som kan tiltrekke bærekraftige innbyggere.

Vi har betydelige mengder tilreisende tiggere. I hovedsak såkalte rom-folk som driver en forholdvis aggressiv tigging i byens sentrum og ved enkelte butikksenter.

FrP har en rekke ganger tatt opp de utfordringer og problemer som dette gir byen. Vi har også fremmet forslag om tigger-forbud. De andre partiene er imidlertid passive i denne saken. Man ser ut til å være mest opptatt av å legge til rette for provisoriske bosted og toalettforhold for tiggerne. Siste tilskudd er at tiggerne har fått sin egen plass på Tangen - etter forslag fra Høyre, KrF, Venstre og MDG!

Tiggingen er forslumming av byen! Tiltaket som er iverksatt av Høyre, KrF, Venstre og MDG er også belønning av ulovlig opphold.

Et enstemmig bystyre har tidligere vedtatt politivedtektene som blant annet sier at overnatting, forsøpling og camping utenfor campingplasser er forbudt. Likevel er vi ikke blitt kvitt tiggerproblemet. Dette skyldes passivitet fra politi, kommune og politikere.

I Drammen risikerer norske borgere bot om de tar seg en kald pils på torget eller bystranda en varm sommerdag, mens tilreisende tiggere kan bo, drikke, spise, grise og forsøple uten konsekvenser. Dette må det bli en slutt på!

Vi blir proversert av de andre partienes unnfallenhet i denne saken. Vi krever en omgjøring av politivedtektene slik at tiggere uten fast bopel i Drammen kan bortvises fra byen.