Ulf Erik Knudsen

Leder av Drammen FrPs bystyregruppe

Nå foreligger det planer om en ekstrem utbygging på Konnerud. I sentrum av bydelen planlegges det med 2.500 nye boliger – og det kan handle om mer enn 7.000 nye innbyggere. I en bydel med 10.000 innbyggere pr i dag er dette en massiv utbygging. Blokker på 7 etasjer skal det blir. Når slike blokker ble foreslått på Marienlyst ble det omtalt som «Monsterblokker».

Så langt er det kun Fremskrittspartiet som har vært kritisk til utbyggingen. Vi mener det er helt feil retning for Konnerud. En slik utvikling vil endre bydelens karakter for alltid. Konneruds attraktivitet har ligget i trivelig småhus bebyggelse med nærhet til natur. Kun i noen få lavblokker er tillat i sentrum ved butikk.

Konnerud sentrum er en motor mht bydelens idrettstilbud og porten til marka for mange Drammensere. Parkeringsplasser blir bygget ned og om du skal på en skitur eller ha med barna på fotball eller håndballkamp på du betale i dyre dommer for p-plass i p-hus eller ta bussen.

Selv med et forsiktig anslag på at de 2.500 nye boenhetene har 3.000 biler, så sier det seg selv at dette vil være katastrofalt – kø kork og kaos. Allerede i dag er det betydelig trafikk til å fra Konnerud store deler av dagen.

Vår oppfordring til kommunens nye rød-grønne flertall: Stopp denne galskapen!

Når en ny vei, en gang i fremtiden er på plass, vil FrP ta til orde for en moderat utbygging med rekkehus og eneboliger, som kan tiltrekke bærekraftige innbyggere.

(Gjesteblogg med Jon Helgheim) En av samfunnets aller største utfordringer er økt belastning på velferdstjenestene grunnet høy innvandring. Lenge har politikere og medier forsøkt å overtale befolkningen om at innvandring er berikende og lønnsomt. I dag vet vi utmerket godt at innvandring ikke er lønnsomt. Tvert om er innvandring svært kostbart, samtidig som det fører med seg høyere kriminalitet og holdninger som truer vårt frihetsverdier.

Ikke-vestlige innvandrere jobber langt mindre enn øvrig befolkning, samtidig som de konsumerer flere velferdsytelser og får mer i sosialutbetalinger enn øvrig befolkning. Dette er ikke innvandrernes feil, dette er et resultat av en feilslått politikk. Dersom ikke noe gjøres med dette, må nordmenn belage seg på å betale enda mer skatt for å finansiere innvandrerbefolkningen. Samtidig må nordmenn belage seg på dårligere offentlige tjenester.

For å løse dette må politikken legges om. Mye av dette må gjøres i kommunen. FrP vil derfor verne om velferdssamfunnet ved å bremse innvandringen og stoppe bosetting av nye flyktninger i Drammen. Vi vil stille langt strengere krav til mottagere av sosialtjenester, for eksempel krav om aktivitetsplikt på flere felter. Dersom man er frisk og rask, skal man ikke gå hjemme å få kommunale tjenester uten å gjøre noe for det.

Det er innvandrerne selv, som har valgt å bosette seg i Norge, som har ansvaret for å tilpasse seg det samfunnet de har flyttet til, ikke omvendt. FrP sier derfor nei til all forskjellsbehandling og særbehandling. Dersom en innvandrere vil integrere seg og lykkes i Norge, bør de legge fra seg skikker, kulturer og klesdrakter som er uforenlig med skole og arbeidsliv i Norge.

FrP mener barn ikke bør utsettes for sosial tvang og religiøst press fra foreldrene. Barn ville aldri valgt å skille seg ut med hijab om det ikke var for foreldrenes forventningspress. Hijab og andre religiøse hodeplagg skaper utenforskap og dårligere integrering, derfor vil FrP forby bruk av dette i grunnskolen.

I Drammen kommunen har FrP allerede fått slutt på forskjellsbehandling der bare innvandrerfamilier kunne få gratis barnehage. Vi har blant annet innført språkkrav for alle ansatte i kommunen og vi har fått flertall for innføring av et «integreringsbarometer» som skal måle hvordan det går med integreringen. Drammen var også blant de første i landet som innførte aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere, noe som hadde svært god effekt. Får å få gjennomslag for enda flere gode saker og beskytte velferdssamfunnet, så trenger vi flere stemmer.

logo ny
Jeg er ihuga Drammenspatriot og aktiv i kommunepolitikken i mer enn 30 år. Jeg er også av de som tror at kommunesammenslåingen med Svelvik og Nedre Eiker kan bli svært bra for de tre kommunene. Det er imidlertid et stort MEN: Vi må vokte oss vel for at vi ikke skal bli et nytt Oslo - slik Ap, SV og MDG ønsker.
Vår hovedstad har siden siste valg vært styrt av et flertall bestående av Ap, MDG og SV. Det har gitt innbyggerne en betydelig utgiftsøkning i form av eiendomsskatt og bompenger. Det har også vært en rekke skandaleoppslag om eiendomsetat, skolesektor og vettløs pengebruk på pr-kampanjer for Oslos miljøpolitikk. Gater er stengt, p-plasser er fjernet, og man har brukt mange millioner på såkalte «utekontor» som ingen bruker.
Det er en kommuneøkonomi helt ute av kontroll.
I sentrum av Oslo (utenom Aker brygge) er det stadig færre som handler og butikker legger ned. 
En annen sak er eldreomsorgen, hvor de rød/grønne har brukt mange millioner kroner på å legge ned veldreven gode private sykehjem – som både beboere og pårørende har vært meget godt fornøyd med.
Jeg kunne også skrevet mye om innvandringsproblemet, som de rød /grønne i Oslo har mistet helt kontroll på. Vold, gjenger og bilbranner er blitt dagligdags. Det hele er ganske tragisk.
Er det noen fare for at dette skal skje i Drammen? Ja.
Før ferien var jeg i en paneldebatt med de øvrige partiers ordførerkandidater. Da ble vi bedt om å svare på hva som var vår favoritt by. Både MDG, SV og Ap (og Venstre) tok frem Oslo som et eksempel til etterfølgelse! Dersom velgerne i nye Drammen kommune gir disse partiene sin støtte vil vi få vesentlige endringer. Løfter om ingen eiendomsskatt og null bomring vil bli glemt dagen etter valget når SV og MDG setter press på Ap.

Vi har betydelige mengder tilreisende tiggere. I hovedsak såkalte rom-folk som driver en forholdvis aggressiv tigging i byens sentrum og ved enkelte butikksenter.

FrP har en rekke ganger tatt opp de utfordringer og problemer som dette gir byen. Vi har også fremmet forslag om tigger-forbud. De andre partiene er imidlertid passive i denne saken. Man ser ut til å være mest opptatt av å legge til rette for provisoriske bosted og toalettforhold for tiggerne. Siste tilskudd er at tiggerne har fått sin egen plass på Tangen - etter forslag fra Høyre, KrF, Venstre og MDG!

Tiggingen er forslumming av byen! Tiltaket som er iverksatt av Høyre, KrF, Venstre og MDG er også belønning av ulovlig opphold.

Et enstemmig bystyre har tidligere vedtatt politivedtektene som blant annet sier at overnatting, forsøpling og camping utenfor campingplasser er forbudt. Likevel er vi ikke blitt kvitt tiggerproblemet. Dette skyldes passivitet fra politi, kommune og politikere.

I Drammen risikerer norske borgere bot om de tar seg en kald pils på torget eller bystranda en varm sommerdag, mens tilreisende tiggere kan bo, drikke, spise, grise og forsøple uten konsekvenser. Dette må det bli en slutt på!

Vi blir proversert av de andre partienes unnfallenhet i denne saken. Vi krever en omgjøring av politivedtektene slik at tiggere uten fast bopel i Drammen kan bortvises fra byen.

I bystyret i Drammen er Fremskrittspartiet det eneste parti som har tatt til orde for klare innstramminger i innvandringen og full stans i inntaket av nye flyktninger.

Drammen har over år hatt en massiv innvandring. Byen er nå, så vidt jeg vet, nr. 2 i Norge mht innvandrerandel. Hva har dette gitt oss?
Blant annet betydelige behov for «redningspakker» for Fjell, som den største innvandrerbydelen. Der har skattebetalerne måttet finansiere en rekke spesialtiltak – jeg har ikke den endelige summen men vi nærmer oss vel 100 millioner. Vi har utfordringer på skoler med høy innvandrertetthet og vi har en ikke ubetydelig arbeidsledighet. Sosialhjelpsutbetalingene har akselerert enormt, og kommunens administrasjon og det politiske flertall står lamslåtte å ser på.

UEK 2019 03Barnefattigdom er det skrevet mye om i lokalavisen, uten at man har trengt skikkelig inn i det som er sakens kjerne: For mange innvandrere og for dårlig intergering. Når man ikke er integrert og i jobb - og skaffer seg et høyt antall barn - er konsekvensen fattigdom. Dette er grunnleggende logisk.
Det at det er mange barnefødsler i enkelte grupper av innvandre, og at det også er store problemer med fattigdom i samme grupper, henger sammen.
Noe av løsningen ligger i informasjon om god familieplanlegging og prevensjon, men det handler også om innvandrermiljøenes egen evne til å fokusere på integrering.

Debatten så langt tyder på at FrP er det eneste partiet som har tatt inn over seg at byen har et problem – og at vi nå må trå på bremsepedalen. Det er klart at kommunen får store utgifter over tid, og derfor nå må stoppe inntaket av flere flyktninger.

I bystyret har jeg påpekt at det ikke har gått helt til helvete i Drammen, som det har gjort i Oslo med bilbranner, knivstikking, voldtekter, gjenger som herjer og slike ting. Men vi er ikke på langt nær så gode på integrering som det vi tror i Drammen. Innvandrere og folk med innvandrerbakgrunn er i hovedsak fraværende fra de kulturelle og sosiale møteplassene som etniske nordmenn møtes på, men dominerende i NAV-statistikker, deler av kriminalstatistikker og frafall fra videregående skoler, drop-out i videregående skole osv.

Vi har sett en enorm oppblomstring av hijabbruk, og sågar kan man møte kvinner i burka i vår by. Alt tyder på at det er langt å gå for å oppnå integrering.