Ulf Erik Knudsen

Leder av Drammen FrPs bystyregruppe

(Gjesteblogg med Jon Helgheim) En av samfunnets aller største utfordringer er økt belastning på velferdstjenestene grunnet høy innvandring. Lenge har politikere og medier forsøkt å overtale befolkningen om at innvandring er berikende og lønnsomt. I dag vet vi utmerket godt at innvandring ikke er lønnsomt. Tvert om er innvandring svært kostbart, samtidig som det fører med seg høyere kriminalitet og holdninger som truer vårt frihetsverdier.

Ikke-vestlige innvandrere jobber langt mindre enn øvrig befolkning, samtidig som de konsumerer flere velferdsytelser og får mer i sosialutbetalinger enn øvrig befolkning. Dette er ikke innvandrernes feil, dette er et resultat av en feilslått politikk. Dersom ikke noe gjøres med dette, må nordmenn belage seg på å betale enda mer skatt for å finansiere innvandrerbefolkningen. Samtidig må nordmenn belage seg på dårligere offentlige tjenester.

For å løse dette må politikken legges om. Mye av dette må gjøres i kommunen. FrP vil derfor verne om velferdssamfunnet ved å bremse innvandringen og stoppe bosetting av nye flyktninger i Drammen. Vi vil stille langt strengere krav til mottagere av sosialtjenester, for eksempel krav om aktivitetsplikt på flere felter. Dersom man er frisk og rask, skal man ikke gå hjemme å få kommunale tjenester uten å gjøre noe for det.

Det er innvandrerne selv, som har valgt å bosette seg i Norge, som har ansvaret for å tilpasse seg det samfunnet de har flyttet til, ikke omvendt. FrP sier derfor nei til all forskjellsbehandling og særbehandling. Dersom en innvandrere vil integrere seg og lykkes i Norge, bør de legge fra seg skikker, kulturer og klesdrakter som er uforenlig med skole og arbeidsliv i Norge.

FrP mener barn ikke bør utsettes for sosial tvang og religiøst press fra foreldrene. Barn ville aldri valgt å skille seg ut med hijab om det ikke var for foreldrenes forventningspress. Hijab og andre religiøse hodeplagg skaper utenforskap og dårligere integrering, derfor vil FrP forby bruk av dette i grunnskolen.

I Drammen kommunen har FrP allerede fått slutt på forskjellsbehandling der bare innvandrerfamilier kunne få gratis barnehage. Vi har blant annet innført språkkrav for alle ansatte i kommunen og vi har fått flertall for innføring av et «integreringsbarometer» som skal måle hvordan det går med integreringen. Drammen var også blant de første i landet som innførte aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere, noe som hadde svært god effekt. Får å få gjennomslag for enda flere gode saker og beskytte velferdssamfunnet, så trenger vi flere stemmer.

Vi har betydelige mengder tilreisende tiggere. I hovedsak såkalte rom-folk som driver en forholdvis aggressiv tigging i byens sentrum og ved enkelte butikksenter.

FrP har en rekke ganger tatt opp de utfordringer og problemer som dette gir byen. Vi har også fremmet forslag om tigger-forbud. De andre partiene er imidlertid passive i denne saken. Man ser ut til å være mest opptatt av å legge til rette for provisoriske bosted og toalettforhold for tiggerne. Siste tilskudd er at tiggerne har fått sin egen plass på Tangen - etter forslag fra Høyre, KrF, Venstre og MDG!

Tiggingen er forslumming av byen! Tiltaket som er iverksatt av Høyre, KrF, Venstre og MDG er også belønning av ulovlig opphold.

Et enstemmig bystyre har tidligere vedtatt politivedtektene som blant annet sier at overnatting, forsøpling og camping utenfor campingplasser er forbudt. Likevel er vi ikke blitt kvitt tiggerproblemet. Dette skyldes passivitet fra politi, kommune og politikere.

I Drammen risikerer norske borgere bot om de tar seg en kald pils på torget eller bystranda en varm sommerdag, mens tilreisende tiggere kan bo, drikke, spise, grise og forsøple uten konsekvenser. Dette må det bli en slutt på!

Vi blir proversert av de andre partienes unnfallenhet i denne saken. Vi krever en omgjøring av politivedtektene slik at tiggere uten fast bopel i Drammen kan bortvises fra byen.

I bystyret i Drammen er Fremskrittspartiet det eneste parti som har tatt til orde for klare innstramminger i innvandringen og full stans i inntaket av nye flyktninger.

Drammen har over år hatt en massiv innvandring. Byen er nå, så vidt jeg vet, nr. 2 i Norge mht innvandrerandel. Hva har dette gitt oss?
Blant annet betydelige behov for «redningspakker» for Fjell, som den største innvandrerbydelen. Der har skattebetalerne måttet finansiere en rekke spesialtiltak – jeg har ikke den endelige summen men vi nærmer oss vel 100 millioner. Vi har utfordringer på skoler med høy innvandrertetthet og vi har en ikke ubetydelig arbeidsledighet. Sosialhjelpsutbetalingene har akselerert enormt, og kommunens administrasjon og det politiske flertall står lamslåtte å ser på.

UEK 2019 03Barnefattigdom er det skrevet mye om i lokalavisen, uten at man har trengt skikkelig inn i det som er sakens kjerne: For mange innvandrere og for dårlig intergering. Når man ikke er integrert og i jobb - og skaffer seg et høyt antall barn - er konsekvensen fattigdom. Dette er grunnleggende logisk.
Det at det er mange barnefødsler i enkelte grupper av innvandre, og at det også er store problemer med fattigdom i samme grupper, henger sammen.
Noe av løsningen ligger i informasjon om god familieplanlegging og prevensjon, men det handler også om innvandrermiljøenes egen evne til å fokusere på integrering.

Debatten så langt tyder på at FrP er det eneste partiet som har tatt inn over seg at byen har et problem – og at vi nå må trå på bremsepedalen. Det er klart at kommunen får store utgifter over tid, og derfor nå må stoppe inntaket av flere flyktninger.

I bystyret har jeg påpekt at det ikke har gått helt til helvete i Drammen, som det har gjort i Oslo med bilbranner, knivstikking, voldtekter, gjenger som herjer og slike ting. Men vi er ikke på langt nær så gode på integrering som det vi tror i Drammen. Innvandrere og folk med innvandrerbakgrunn er i hovedsak fraværende fra de kulturelle og sosiale møteplassene som etniske nordmenn møtes på, men dominerende i NAV-statistikker, deler av kriminalstatistikker og frafall fra videregående skoler, drop-out i videregående skole osv.

Vi har sett en enorm oppblomstring av hijabbruk, og sågar kan man møte kvinner i burka i vår by. Alt tyder på at det er langt å gå for å oppnå integrering.

logo ny
Jeg er ihuga Drammenspatriot og aktiv i kommunepolitikken i mer enn 30 år. Jeg er også av de som tror at kommunesammenslåingen med Svelvik og Nedre Eiker kan bli svært bra for de tre kommunene. Det er imidlertid et stort MEN: Vi må vokte oss vel for at vi ikke skal bli et nytt Oslo - slik Ap, SV og MDG ønsker.
Vår hovedstad har siden siste valg vært styrt av et flertall bestående av Ap, MDG og SV. Det har gitt innbyggerne en betydelig utgiftsøkning i form av eiendomsskatt og bompenger. Det har også vært en rekke skandaleoppslag om eiendomsetat, skolesektor og vettløs pengebruk på pr-kampanjer for Oslos miljøpolitikk. Gater er stengt, p-plasser er fjernet, og man har brukt mange millioner på såkalte «utekontor» som ingen bruker.
Det er en kommuneøkonomi helt ute av kontroll.
I sentrum av Oslo (utenom Aker brygge) er det stadig færre som handler og butikker legger ned. 
En annen sak er eldreomsorgen, hvor de rød/grønne har brukt mange millioner kroner på å legge ned veldreven gode private sykehjem – som både beboere og pårørende har vært meget godt fornøyd med.
Jeg kunne også skrevet mye om innvandringsproblemet, som de rød /grønne i Oslo har mistet helt kontroll på. Vold, gjenger og bilbranner er blitt dagligdags. Det hele er ganske tragisk.
Er det noen fare for at dette skal skje i Drammen? Ja.
Før ferien var jeg i en paneldebatt med de øvrige partiers ordførerkandidater. Da ble vi bedt om å svare på hva som var vår favoritt by. Både MDG, SV og Ap (og Venstre) tok frem Oslo som et eksempel til etterfølgelse! Dersom velgerne i nye Drammen kommune gir disse partiene sin støtte vil vi få vesentlige endringer. Løfter om ingen eiendomsskatt og null bomring vil bli glemt dagen etter valget når SV og MDG setter press på Ap.

Pressen og sosiale media har i den siste tiden vært full av saker som forteller oss at Buskerudbypakke 2 (BBP2) med tilhørende bomringer er død. Hadde det enda vært så vel!  Vedtaket i Nedre Eiker kommunestyre ble gjort med kun en stemmes overvekt.  I Øvre Eiker og Lier har alle partier utenom FrP støttet bomringen og i Drammen har Høyre flere ganger nektet å stemme konkret over saken. Dette til tross for at partiets ordførerkandidat påstår at partiet er imot bomringen. Hva jeg mener om Høyre i denne saken skal jeg komme tilbake til.

Først og fremst synes det klart for meg at om det blir et flertall av Arbeiderpartiet, SV, KrF, Venstre og MDG 9. september så kommer bompakka tilbake. Stemmer man på disse partiene kan man ikke bli forundret over å måtte ut med anslagsvis 15.000 kr pr bil pr år for normal bruk (fra nesteår). Stemmer du på bompartier får du bommer! Så enkelt er det!

Når det gjelder Høyre vil jeg rose Nedre Eiker Høyre for å tatt et klart standpunkt mot bom. Problemet er at deres kollegaer i Øvre Eiker og Lier ønsker bompakke. Likeså har vi ikke fått noe klart svar på hva Drammen Høyre mener. Ordførerkandidat Haaning sier de er imot bom – etter valget i september. Men det er også et faktum at Høyres gruppe Drammen en rekke ganger har det siste året har stemt imot forslag fra FrP om å skrinlegge BBP2 og bompengepakka. Forvirret? Det er vi også.

Høyre i Drammen har også tidligere vinglet i spørsmålet om bompenger. De var veldig mot når de fikk valgt Tore Oppdal Hansen som ordfører, for senere å bli noen av de som ivret mest for bompenger (med politikere som Paule og Baumann). Haaning var også, senest i 2018, en sterk forsvarer av bompenger.

Jeg vil gjerne tro på Drammen Høyre når de sier de går til valg på å si nei til bomring, men det er ikke lett. Fremskrittspartiet har til sammenligning hatt samme syn på bompakkene helt siden forslaget dukket opp rett etter tusenårsskiftet. Vi har vist at oss kan du stole på!