Ulf Erik Knudsen

Leder av Drammen FrPs bystyregruppe

Lov om sosial omsorg hjemler veiledning og økonomisk sosialhjelp til fattige. FrP mener det må legges større vekt på økonomisk rådgivning, slik at lovens hovedintensjon om hjelp til selvhjelp kan oppfylles.
Praktiseringen av loven viser at det er behov for å ha strengere regler når det gjelder sosialhjelpsutbetalinger. Tilleggsytelser ved etablering som favoriserer innvandrere fremfor nordmenn skal ikke forekomme.
Ordningen «fra eie til leie» har vist seg å virke diskriminerende og forfordelende og gir et dårlig signal til unge arbeidsomme som ønsker seg inn på markedet for å eie sin egen bolig.
Gjennomføringen av NAV-reformen har så langt ikke vært tilfredsstillende for alle brukergrupper. FrP mener kommunen må gjøre sitt til at reformen blir vellykket, herunder få ned saksbehandlingstiden og bedre servicen.
Barnevernet skal gi et variert og differensiert tilbud til familier og barn med utfordringer. Dersom forbyggende barnevernstiltak og tiltak i hjemmet ikke fører frem, skal barnevernet sørge for nødvendig plassering. Det enkelte barns behov skal alltid setts først. Kommunene skal søke å finne løsningen på plassering i barnets nære nettverk før eksterne fosterhjem og institusjoner velges.
Barnevernet skal settes i stand til å handtere nye utfordringer knyttet til omsorgssvikt i minoritetsfamilier. FrP mener at det er omsorgssvikt når barn som er født i Norge begynner på skolen uten å kunne norsk.
Byens høye andel innvandrere av ikke-vestlig opprinnelse, gir store og spesielle utfordringer for barnevernet. Drammen FrP vil at de samme normer for inngripen fra barnevernet skal gjelde helt uavhengig av opprinnelse og hvor lenge man har vært innbygger.

Drammen FrP vil:

 • Se til at sosialhjelp aldri får bli fast inntekt for noen. Alle muligheter skal prøves før sosialhjelp ytes.
 • Gå inn for strengere kontroll av reglene for utbetaling av sosialhjelp og yting av sosiallån.
 • At det skal stilles krav til at innvandrere tilegner seg norsk-kunnskaper og viser opplæringsvilje.
 • Fjerne særordninger som favoriserer innvandrere fremfor nordmenn.
 • Avvike ordningen «fra leie til eie»
 • Stille aktivitetskrav til mottakere for sosialhjelp.
 • Styrke barnevernet.
 • Sørge for at sosial – og barnevernvakt er en prioritert tjeneste.

«Vekst» er i seg selv er ikke en målsetting, enten det gjelder i innbyggertall eller utbredelse av bysentrum. Drammen kommune er avhengig av å tiltrekke seg mennesker som i snitt tilfører samfunnet mer enn de selv mottar. Alt annet mangler bærekraft.  
Variert boligbygging og nærhet til et godt arbeidsmarked er viktig for å tiltrekke disse. Det er ingen kommunal oppgave å drive ren boligutvikling, men kommunen skal bidra til ønsket utvikling gjennom klare og forutsigbare arealplaner.
Såkalt byfortetting har ikke vist seg å bli oppfattet positivt av byens innbyggere. Det har tvert imot gjort hverdagen mindre trivelig, dyrere og mer tungvint.  
Hverken ensidig blokkbebyggelse eller brudd på eksisterende bomiljøers preg er ønskelig.
Klart definerte sentrumsområder i de tre tidligere kommunene i Nye Drammen, vil gi forutsigbare rammer. Herunder klart definerte områder avsatt til småhusbebyggelse, for å tiltrekke seg nye innbyggere, da spesielt selvforsørgende barnefamilier.
Drammen FrP mener utslipp av såkalte ”klimagasser” gis uforholdsmessig stor oppmerksomhet. Ved et ensidig fokus på reduksjon av disse er det stor fare for at byen bruker store ressurser på tiltak som ikke har nevneverdig effekt og man risikerer at andre viktige miljøtiltak blir forsømt.
Som et lokalt utslag av internasjonale avtaler, og vedtak på Stortinget, er det å bruke bil gjort dyrere og vanskeligere. Redusert fremkommelighet for biler har faktisk blitt en målsetning for flertallet av politiske partier. Ettersom bilparken moderniseres, reduseres også forurensingen fra biltrafikken kraftig, og restriksjoner på bilbruken blir mindre relevant for miljøet.
FrP vil likevel legge til rette for bruk av kollektivtrafikk gjennom å øke fremkommeligheten for buss og kollektivvennlig arealplanlegging. Drammen FrP ønsker imidlertid ikke at fremkommelighet for busser går på bekostning av andre trafikanters fremkommelighet. FrP ser det som en nødvendighet at et godt kollektivtilbud er på plass før man iverksetter tiltak for å få ned bilbruken.
Drammen FrP vil at kommunen i samarbeid med Viken og Oslo inkluderer kollektivsonen til også å gjelde både Viken og Oslo, slik at det blir billigere for Drammenserne å reise kollektivt i et mye større område enn idag.
Buskerudbyprosjektet har feilet. Den såkalte Buskerudbypakke 2, med sitt høye antall planlagte punkter for innkreving av bompenger, er ikke bare rigget for å feile, men vil ramme folk flest økonomisk og praktisk. BBP2 vil bli en katastrofe for drammenserne og alle som ønsker å handle og arbeide i Drammen, og må stoppes.
Drammen FrP vil jobbe for å få på plass et realistisk alternativ, som blant annet sørger for at helt nødvendige veiprosjekter blir bygget, uten å pålegge innbyggere og besøkende svindyr veiprising.
FrP vil arbeide for bedret pendlerparkering i umiddelbar nærhet til jernbanestasjoner og andre knutepunkter.
For å sikre en positiv utvikling i kommunen er det viktig at kommunen har et godt samarbeid med innbyggere, næringslivet, frivillige lag og foreninger. Drammen FrP ønsker at Nye Drammen skal legge til rette for at innbyggerne i tidligere Nedre Eiker og Svelvik kommuner fortsatt skal ha ett lokalt servicekontor der de kan få råd og veiledning ved personligoppmøte.
Drammen FrP er kritisk til Interkommunale selskaper (IKS) som styringsform da dette hemmer innsyn og folkevalgt styring. FrP ønsker å ta beslutninger ut av de lukkede styrerom.

Drammen FrP vil:

 • Avvikle Drammensregionens Brannvesen som interkommunalt selskap (IKS) og opprette et politisk valgt styre for å sikre styring og kontroll.
 • Arbeide for at plassering av brannstasjonen i sentrumsaksen Mjøndalen/Krokstadelva opprettholdes og at brann beredskap i Svelvik og Drammen opprettholdes på minimum dagens nivå.
 • Arbeide for god fremkommelighet for buss, taxi og bedre kollektivdekning i hele byen.
 • Ha gratis parkeringsplasser for pendlere som bruker tog/buss.
 • Si nei til enhver form for bompenger/rushtidsavgift etc. FrP vil altså stemmer ned dagens BBP2 og bomring. Det utredes nye alternative samferdselspakker.
 • Gå imot veiprising.
 • Øke tilgjengelighet for biler inn til sentrum.
 • Reversere de bilfiendtlige tiltak som har blitt innført.
 • Innføre tidsbegrenset totimers gratis parkering i Drammen sentrum, ved ordning med parkerings-skive.
 • Redusere Drammen kommunes parkeringsavgifter.
 • Redusere due og måke bestanden i den grad nasjonal lovgivning tillater.
 • Sørge for at husstandene har tilgang til drikkevann av høy kvalitet og et miljøvennlig avløpssystem til lavest mulige priser for husstandene.
 • Ny bybro skrinlegges, dagens bybro vedlikeholdes.
 • Begrense brannvesenets behandlingsgebyrer til ikke å overstige reell selvkost per besøk.
 • Begrense antall tilsyn av ildsteder til kun det absolutt nødvendige for å opprettholde rimelig brannsikkerhet.

Det er svært viktig for Drammen FrP at de som ønsker barnehageplass får det.
FrP ønsker full likebehandling av offentlige og private barnehager.
Drammens kommunes rolle skal først og fremst være tilrettelegger, veileder og kontrollør av barnehagene. Erfaring viser at private aktører kan drive barnehager både billigere og bedre enn det offentlig sektor kan. Ved konkurranseutsetting av offentlige barnehager må tilbydernes forpliktelser overfor barn med spesielle behov være klart definert.  
Foreldrene bør selv få velge hvilken barnehage de ønsker for sine barn og det bør arbeides aktivt for at barn skal få barnehageplass i sitt nærmiljø.
Drammen FrP ønsker at flere pedagogiske retninger skal få slippe til i barnehagesektoren.
Drammen FrP vil gå imot enhver ordning som særbehandler enkelte befolkningsgrupper.
Drammen FrP mener at norsk er det eneste språket som barnehagene skal bruke i hverdagen. Andre språk skal bare brukes i den utstrekning som er absolutt nødvendig for at fremmedspråklige barn skal lære norsk og kunne følge barnehagens aktiviteter.

Drammen FrP vil:

 • Sikre at det er barnehageplass til de som ønsker det.
 • Legge til rette for at private aktører kan overta driften av offentlige barnehager.
 • Arbeide for likeverdig konkurranse mellom offentlige og private barnehager og på sikt å avvikle offentlig drift av barnehager.
 • Arbeide for at ingen enkeltgrupper prioriteres utover det som ufravikelig følger av loven.
 • At det settes krav til at ansatte i barnehager skal beherske norsk på minst B2-nivå. Herunder også der barnehageansatte med tospråklighet er nødvendig for å lære barn norsk.

Drammen FrP arbeider for at kommunen skal være imøtekommende og serviceinnstilt. Når skjønn utvises i forhold til lovverk, skal dette alltid komme innbyggerne til gode. Kommunens forvaltning av Plan- og bygningsloven skal skje på en slik måte at innbyggerne føler de blir behandlet rettferdig og med respekt. Kommunen skal etter FrPs syn ha bevisbyrden når den vil avslå en søknad, i motsetning til dagens situasjon hvor det er søkeren som nærmest må bevise grunnlaget for å få innvilget søknaden.
FrP ønsker at Drammen kommune i langt større grad skal gi innbyggerne frihet til å realisere sine ønsker. Drammen FrP vil at de som fremmer byggesøknader, reguleringssaker eller søker om bevillinger, konsesjoner og løyver, møtes av en positiv kommunal forvaltning. Kommunens oppgave må være å hjelpe søkeren til å få oppfylt sine ønsker, med mindre svært sterke grunner taler imot.
Privat eiendomsrett er et grunnleggende prinsipp for FrP.  Vi vil være særdeles tilbakeholdne med å ta privat eiendom til offentlige formål dersom det ikke foreligger samtykke fra grunneier. Kommunen bør tilegne seg nødvendige arealer ved å kjøpe disse, og i minst mulig grad benytte rettsapparatet for å tilegne seg eiendommer. I de tilfellene det likevel måtte skje, skal vederlaget for eiendommen settes til markedspris.
Drammen FrP vil legge til rette for en raskest mulig saksbehandling av byggesaker. Saksbehandling skal ikke være en inntektskilde for kommunen, men utføres til lavest mulig pris etter prinsippet om selvkost per sak.
Drammen FrP vil aktivt ta i bruk serviceavtaler. Disse kan inkludere rutiner for reduserte gebyrer i saker som får avslag og i saker hvor saksbehandlingen tar urimelig lang tid. Kommunen som forvalter av en rekke lover har en forpliktelse til å opptre på en måte som ikke medfører mistanke om kameraderi eller forskjellsbehandling.
Nabokrangel er ikke noe nytt, men byggesaksavdelingen i Drammen kommune har dessverre ved slett saksbehandling redet grunnen for enkelte unødvendige konflikter. Drammen FrP vil arbeide for å høyne kvaliteten på kommunens saksbehandling i byggesaker, og påse at det er Drammen kommune som må bære omkostningene for konsekvensene av saksbehandlingsfeil. Drammen FrP ønsker en prøveordning med at behandling av byggesaker skal utføres utenfor kommunens egen administrasjon.
Drammen FrP har tro på lokaldemokratiet og mener kommunene selv skal stå som hovedansvarlig for all arealplanlegging og utbyggingsplanlegging i kommunen.

Drammen FrP vil:

 • Sikre rask, effektiv og likeverdig saksbehandling for store og små utbyggere.
 • Begrense behandlingsgebyrene til ikke å overstige reell selvkost per sak.
 • Ønsker en prøveordning med at behandling av byggesaker skal utføres utenfor kommunens egen administrasjon.
 • Stille seg svært kritisk til ekspropriasjon.
 • Legge til rette for variert boligutbygging.
 • Ivareta og videreutvikle kommunens småhus og villaområder.
 • Ha økt oppmerksomhet på næringslivets behov ved plansaker.

I dagens samfunn er det vanlig at begge foreldre ønsker eller må arbeide, og det er derfor nødvendig at det finnes et trygt tilbud til de yngste elevene før og etter undervisningen.
SFO skal ikke gi undervisning eller være en barnehage, men skal være et trygt og trivelig oppholdssted med lekemuligheter.
Drammen har meget god erfaring med at idrettslag driver ordninger som alternativ til skolenes SFO-tilbud, og ønsker tilsvarende tilbud velkommen.

Drammen FrP vil:

 • Sikre at alle barneskoler har et tilfredsstillende SFO-tilbud.
 • Være positive til idrettslag som vil drive SFO-tilbud, såkalte IFO.
 • Arbeide for at ingen enkeltgrupper prioriteres utover det som følger av loven.
 • At det settes krav at ansatte i SFO skal beherske norsk B2.