Ulf Erik Knudsen

Leder av Drammen FrPs bystyregruppe

FrP mener politiets viktigste oppgave er å sikre trygghet for liv, helse og eiendom.
I dag oppklares kun en liten del av alle forbrytelser og enda færre ender med at lovbryteren får en skikkelig dom.
Ofrene for forbrytelser, de som har fått skadet helsen og/eller sin eiendom, blir gjort til ofre enda en gang, når de opplever hvor lavt straffenivået er, og hvor lite som blir gjort for at ikke tilsvarende forbrytelser skjer igjen. FrP vil prioritere samarbeid og dialog mellom kommune og politi for å gjøre Drammen til en kommune hvor innbyggerne føler trygghet for liv, helse og eiendom.
Drammen FrP vil arbeide for strengere bøter for ordensforstyrrelser, kreve tiltak mot utenlandske tiggere i politivedtekten og streng håndhevelse av grensen på 90-dager for opphold uten visum.

Drammen FrP vil:

  • Oppfordre til at politiet blir mer synlig i gatene og at politiet setter inn ”uro-patruljer” og razziaer i belastede miljøer - særlig i byens sentrum.
  • Styrke kampen mot narkotika på skolene
  • At kommunen praktiserer nulltoleranse mot alle former for hærverk, herunder tagging og/eller graffiti.
  • Styrke innsatsen mot forsøpling av byen, herunder å innføre bøter for forsøpling.
  • Vil markedsføre Drammen som en ren (og pen) by.

Drammen FrP ser ikke på bevilgninger til idrett som en ren kostnad, men som en fornuftig investering for samfunnet.
Det å være i aktivitet har stor positiv innvirkning på både den fysiske og den psykiske helse.
Drammen ligger etter andre kommuner når det gjelder idrettsanlegg. FrP mener anleggssituasjonen må bedres. Haller skal tilfredsstille kravene til flerbrukshaller etter idrettens standard.
Idretten har også viktige forebyggende effekter, ved at den bidrar til at barn og ungdom holdes borte fra gaten, rus og kriminalitet. Idretten aktiviserer folk i alle aldre, og virker samlende på folk med forskjellig kulturell bakgrunn og med forskjellig funksjonsnivå.
Drammen FrP ser på idretten som en spesielt viktig del av fritidstilbudet i Drammen. Særlig ønsker vi å prioritere barne- og ungdomsidrett. Dette skjer best gjennom et nært praktisk og økonomisk samarbeid med idrettens egne organisasjoner.

Drammen FrP vil:

  • Tilrettelegge for at alle skal kunne ta del i fysiske aktiviteter.
  • Styrke samarbeidet mellom idretten og kommunen.
  • At idretten skal være en selvfølgelig medspiller i utbygging av kommunale idrettsanlegg
  • Arbeide for at ishall /innendørs isflate realiseres.
  • Tilrettelegge for private initiativ innen idrett og idrettsanlegg.