Ulf Erik Knudsen

Leder av Drammen FrPs bystyregruppe

Kunnskap er en forutsetning for frihet og demokrati, og helt nødvendig for et aktivt og engasjert liv.
Drammen FrP mener at grunnskolen må ha fokus på at elevene skal ha et godt faglig og sosialt grunnlag for senere å kunne ta del i samfunnets verdiskapning.
Barn med ulike behov for tilrettelagt opplæring skal sikres dette ved at Frydenhaug skole utvider sin kapasitet, slik at kapasiteten tilpasses behovet i den nye kommunen.
Styrke Sagstubrua og Nøsted skole slik at de kan videreføre sitt viktige arbeid. Hele ungdomsskoleløpet skal sikres på begge skoler.
Det bør opprettes faste sosialfaglige stillinger knyttet til de ulike barneskolene. Stillingene kan deles mellom mindre skoler der det er hensiktsmessig.                            
Drammen FrP krever egne mottaksklasser for elever som kommer uten norsk språk.
Drammen FrP ønsker tilpasset opplæring i et trygt, tolerant og godt sosialt miljø, som fremmer trivsel og personlig utvikling hos elevene.
Lærerne skal være godt kvalifiserte, profesjonelle og motiverte, og det skal være et levende samarbeid mellom hjem og skole.
Undervisningssituasjonen skal være preget av ro, orden, høflighet og gjensidig respekt.
Vurderingen av elevenes kunnskaper, ferdigheter og oppførsel skal være rettferdig.
Skolebyggene skal være praktiske og velfungerende. Pålitelige behovsanalyser skal sørge for at provisoriske løsninger i form av paviljonger og lignende, erstattes av permanente skolebygg, om behovet for plassen er vedvarende.
Vi vil gi den enkelte skole større frihet til å styre seg selv. Større selvstendighet vil gi skolene mulighet til å utvikle et pedagogisk og faglig særpreg, og profilere seg med egne fordypningsfag. Når hver skole kan prøve ut forskjellige undervisningsformer, vil skolene lære av dem som lykkes best. Samtidig som skolene får mer frihet, må foreldre og politikere få bedre innsyn i kvaliteten på undervisning og læringsmiljø.
Andelen elever i videregående skole, som fullfører og består, må fortsatt opp. Drammens høye andel innvandrere gir byen spesielle utfordringer. Grunnskolen må derfor prioritere basisferdigheter innen lesing, skriving og matematikk i den grad nasjonale lover tillater det.
Drammen FrP ønsker at sidemål skal gjøres om til valgfag, og at elevene kan erstatte med andre valgfag.
Drammen FrP vil arbeide aktivt for at alle skriftlige karaktergivende prøver og innleveringer på ungdomskolen skal anonymiseres og evalueres av en tredjepart uten tilknytning til eleven. Muntlige prøver bør dokumenteres med videopptak. Dette for å sikre at karakterer som ligger til grunn for opptak til videregående settes på mest mulig objektive kriterier.
Drammen FrP vil stille økte krav til faglig og pedagogisk kompetanse blant lærerne, herunder norskkunnskaper på minst B2-nivå for lærere i alle fag.
Lærerevaluering er viktig som grunnlag for forbedring av skolen.
FrP mener kommunen tydelig skal formidle forventninger om at foreldre til barn med annet morsmål enn norsk, snakker norsk i hjemmet og også ellers aktivt bidrar til å lære sine barn norsk.
Skolen skal være et sted som barna opplever som trygt. Drammen FrP vil at alle elever og foreldre skal vite at tryggheten er basert på at skolen faktisk er et trygt og hyggelig sted. Innen rammene av nasjonale lover, skal Drammens grunnskoler bruke så tydelige virkemidler mot mobbing, trakassering, tyverier og vold, at alle oppfatter nulltoleranse som reell.
Drammen FrP mener at tiltak i mobbesaker alltid skal ha den minst mulige belastning for offeret som mål. Det skal ikke under noen omstendighet legges press på ofre i mobbesituasjoner, for delta i konfliktråd eller lignende, eller å måtte konfronteres med mobberen.
FrP mener barneskolene i Drammensskolen skal ha gudstjeneste minimum en gang i året, til jul eventuelt påske.

Drammen FrP vil:

 • At fritt skolevalg skal bli en realitet.
 • Arbeide for en skole hvor valgfrihet, kunnskap og kvalitet står i fokus. 
 • Gå imot all form for morsmålsopplæring i skolen annet enn norsk.
 • Arbeide for at norsk sidemål blir valgfag.
 • Fokusere spesielt på fagene som er sentrale for videre utdannelse og yrkesliv.
 • Stille seg positiv til etablering av private skoler.
 • Bedre rådgivningstjenesten i ungdomsskolen, slik at eleven har godt grunnlag for videre valg, og er kjent med hvilke konsekvenser valgene vil kunne ha for yrkesmuligheter og levestandard.
 • Styrke vikarberedskapen.
 • Ha minimum en time med fysisk aktivitet om dagen i skolen.
 • At det settes krav til at ansatte i skolen har så gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk, at de kan løfte samtlige elever bedre norskkunnskaper og riktig norsk uttale.

Det offentlige har ansvar for at landet har en moderne infrastruktur med et godt samferdsels- og kommunikasjonsnett. Utbygging, drift og vedlikehold skal skje gjennom åpne anbud og konkurranse.
Drammen FrP vil arbeide for at dagens jernbanestruktur med togstopp på de i dag eksisterende stasjoner fra Brakerøya og til og med Steinberg opprettholdes.
Kapasiteten i Drammens veinett må optimaliseres der det kan gjøres uten uforholdsmessig merbelastning på omkringliggende bomiljøer.
Drammen kommune er til for innbyggerne, og må da også opptre som våre profesjonelle forhandlere overfor nasjonale myndigheter. Herunder når det gjelder å oppnå best mulig finansiering for de veianleggene som er viktigst for byens innbyggere og næringsliv.
Behov for utvidelse av E-134-tunnelen, ny Mjøndalsbro og ny bybro i Drammen sentrum, er eksempler på store og veldig dyre prosjekter, som ikke vil dekke Drammensernes behov i nevneverdig grad. De er snarere fremtvunget av nasjonale og internasjonale krav, og bør ikke finansielt belaste byens innbyggere.
Det er en forutsetning for å få til et godt samferdselstilbud at helt nødvendige veistrekninger bygges, herunder nye broer ved Holmen, ny Svelvikvei og nye kryssløsninger som fjerner flaskehalser.
Det er fortsatt et stort vedlikeholdsetterslep på veinettet i Drammen. FrP vil arbeide for at kommunen skal ta igjen etterslepet. Dette gjelder selvfølgelig også gang- og sykkelveinett.
FrP ønsker å finne fleksible og gode parkeringsordninger som bidrar til å styrke bysentrum som et levende og konkurransedyktig alternativ til kjøpesentrene. Gratis totimers gateparkering med parkeringsskive bør innføres for å lette tilgjengeligheten for handlende og samtidig sørge for god sirkulasjon på plassene. Kommunen bør også bidra til å få til et samarbeid med private aktører om felles parkeringsbestemmelser for utvalgte områder.
Normene for parkeringsplasser skal ikke ha noe maksimumstak og minimumsgrensene ved etablering økes til flere enn det de var i forrige kommuneplan. I en periode vil det være nødvendig for å gjenopprette at det er etablert for få parkeringsplasser, særlig i forbindelse med store nye bolig- og forretningsbygg.
Drammen FrP vil flytte traseen for E 134 fra Strømsøåsen til Bragernesåsen og legge denne i tunnel slik Statens Vegvesen skisserte i prosjektet «Lierdiagonalen».
Ny Svelvikvei ønsker FrP at ikke skal være en del av Buskerudbypakka, men trekkes ut som selvstendig prosjekt.

Drammen FrP vil:

 • Gå imot bompenger som finansiering av nye veier, med mindre et flertall i lokal folkeavstemming sier ja til det.
 • Arbeide for at kommunesentraene har et tilstrekkelig antall parkeringsplasser.
 • Arbeide for at nye bolig- og forretningsbygg har tilstrekkelig antall p-plasser. Dette vil nødvendiggjøre at det stilles krav om flere p-plasser enn i dag.
 • Prioritere veibygging som gir bedret trafikksikkerhet, blant annet gjennom bedre veistandard.
 • Sørge for at kommunale veier vedlikeholdes regelmessig for å unngå forfall.
 • Sikre trygge skoleveier.
 • Sørge for godt vintervedlikehold.
 • Ikke innføre piggdekkforbud/piggdekkavgift.

Drammen har et rikt og mangfoldig kulturliv som er med på å gjøre byen til en av Norges flotteste byer.
Drammen FrP vil konsentrere kommunens kulturengasjement rundt aktiviteter som først og fremst kommer barn og unge til gode, ivaretar norsk kultur og bidrar positivt til byens omdømme.   
Drammen FrP ser på den jobben frivillige lag og foreninger gjør som særdeles verdifull.
Drammen FrP mener kommunens viktigste oppgave innen kultursektoren er å legge til rette for det arbeidet frivillige legger ned innenfor kor, korps, idrett, speider-bevegelse og øvrig foreningsliv.
Drammen FrP ønsker ikke å videreføre dagens ordning for dekning av fritidsaktiviteter for barn, herunder Kulturskolen. Isteden ønsker vi at det skal være en ordning hvor det er mulig å velge mellom et bredt tilbud innen idrett, korps, band, speiding osv., og en viss del av omkostningen dekkes etter en sosial profil. Private og offentlige aktiviteter skal sidestilles.
Drammen FrP vil stille krav til Drammen Museum om at de må fokusere på sin funksjon som lokalhistorisk museum. Bygningsmassen museet har ansvaret for må vedlikeholdes slik at den bevares for kommende generasjoner.
Drammen FrP stiller seg positive til kulturfestivaler som engasjerer det brede lag av befolkningen, herunder blant annet Johan Halvorsen Musikk Fest, Portåsen, Svelvikdagene, Elvefestivalen og World Cup Skisprint.
Drammen FrP er positive til at kommunen stiller egnede områder og lokaler til disposisjon for både organisert og uorganisert fritidsaktivitet.
Det er viktig at psykisk funksjonshemmede, eldre og andre grupper med behov for ekstra tilrettelegging også kan drive aktiv idrett og friluftsliv. Drammen FrP stiller seg positiv til tiltak som øker disse gruppenes aktivitetsmuligheter.
Kirken er en sentral grunnpilar i norsk samfunn og kultur. Menighetene driver også et viktig kulturelt og sosialt arbeid. Drammen FrP vil sørge for at kirken har nødvendige midler til å ivareta kirkebyggene.

Drammen FrP vil:

 • Vil gi amatørkulturen i Drammen gode rammevilkår.
 • Erstatte dagens ordning med gratisplasser på Kulturskolen, med en ny ordning for støtte til et mye bredere tilbud av fritidsaktiviteter for barn
 • Kulturinstitusjoner omgjøres der det er mulig til akjeselskaper.
 • Stille krav om at Drammen Museum må ivareta sin funksjon som lokalmuseum bedre og pålegge museet og vedlikeholde bygningsmassen bedre.
 • At eiendomsretten sikres i arbeidet med å ivareta byens historiske bygninger og arkitektoniske særtrekk.
 • Sikre kirken nødvendige midler til vedlikehold av den kulturhistoriske bygningsmassen.

Drammen kommune har en svært høy andel innvandrere sett i forhold til andre kommuner. Dessverre har kommunen betydelige utfordringer med hensyn til integrering. Dette gjelder særlig store grupper av innvandrere fra ikke vestlige land.
Grunnlaget for Drammen FrPs innvandringspolitikk er likebehandling og nulltoleranse for diskriminering. Hverken enkeltpersoner eller grupper skal ha særfordeler.
Drammen FrP mener at morsmåls-undervisning faller utenfor det offentliges oppgaver.
Sports- og kulturaktiviteter skal tilbys på samme måte for alle innbyggere i de enkelte aldersgrupper.  Drammen FrP ønsker ikke at det offentlige skal tilrettelegge eller finansiere spesielle aktiviteter for innvandrere, flyktninger eller asylanter.
Drammen FrP mener at Drammen i en årrekke har tatt imot utenlandske tilflyttende i et tempo som kraftig har oversteget det ansvarlige.
Byens økning av innbyggertall - som kommer som følge av innvandring, omplassering av flyktninger og familiegjenforenings-ordningen - krever omfattende utbygging av offentlige tilbud, som støtteordninger for bolig, utbygging av skoler og fritidsanlegg, økninger i driftsutgiftene til legevakt, krisesentre og mye annet.
Innvandringens økonomiske bidrag til lokalsamfunnet er meget lavt, og har heller ingen god trend.
Drammen har subkulturer med holdninger og praksis som er uforenelig med både det trygge samfunnet som Drammenserne har kunnet nyte og et velfungerende demokrati.
Betydelige ressurser brukes på å dempe skadevirkninger og å bekjempe negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, vold mot kvinner, kjønnslemlestelse, mafiavirksomhet, æresrelatert kriminalitet og andre problemer som inntil for få år siden var ukjent for byen vår.
Innvandringen som Drammen har opplevd i en årrekke, kombinerer altså negativ inntekt med store nye omkostninger, noe som ikke gir en bærekraftig kommuneøkonomi. I kombinasjon med mange innvandreres prioriteringer, har det ført til at andelen fattige barn er svært høyt i Drammen.
Fortsatt tilflytting av personer med ikke-vestlig opprinnelse, vil gjøre at Drammens innbyggere kommer til å oppleve dramatiske kutt i offentlige tilbud som de i dag tar for gitt. Drammen FrP mener at det er uetisk overfor de som har bygget opp et bærekraftig velferdssystem og uansvarlig overfor kommende generasjoner. Det er betydelig usikkerhet knyttet til om kommunen vil kunne betjene gjelden i fremtiden. FrP godtar ikke at vår generasjon velter byrden over på de unge.
Drammen FrP mener at det eneste ansvarlige i overskuelig fremtid, er å si nei til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere, og nasjonalt arbeide mot familiegjenforening og all annen innvandring som ikke oppfyller økonomisk bærekraft. Drammen FrP vil samarbeide med våre Stortingsrepresentanter for å få dette til.
Drammen FrP mener at barnevernet skal gripe inn overfor den omsorgssvikt det er når barn født i Norge møter ved skolestart uten å kunne snakke norsk.

Drammen FrP vil:

 • Gå imot offentlig finansiering av tiltak som gir innvandrere særrettigheter.
 • Motarbeide at Drammen tar imot nye flyktninger og asylsøkere.
 • Arbeide mot kjønnslemlestelse for begge kjønn, negativ sosial kontroll og ekteskap inngått ved tvang.
 • At det skal stilles krav til at innvandrere tilegner seg norskkunnskaper og viser opplæringsvilje.

FrP vil legge forholdene til rette for at næringslivet får friere spillerom slik at det skapes ytterligere verdier.
Lover, løyver, konsesjoner, dispensasjoner og bevillinger legger ofte unødige hindre i veien for produksjonen. Drammen FrP ønsker derfor, så langt det er mulig, å redusere eller fjerne bruken av disse. Byråkratiet, skjemaveldet og forskriftsjungelen må reduseres.  Det er skattebetalernes penger som betaler for offentlige arbeidsplasser og det bør derfor vises respekt for dette i de offentlige forvaltningsinstitusjonene.
Drammen FrP ønsker en aktiv markedsføring av byens mangfoldige næringsliv. Ved avvikling av større festivaler skal lokalt næringsliv prioriteres foran tilreisende. Kommunen har et spesielt ansvar for å gi gode rammevilkår til sentrumshandelen og for å skape et levende sentrum. Kommunen skal derfor strekke seg langt for å imøtekomme næringslivets ønsker og fungere som et bindeledd mellom forskjellige aktører i næringslivet.
Drammen FrP vil arbeide for ast kommunen har gode digital løsning for bevillinger, tillatelser, dispensasjoner og konsesjoner.
Drammen FrP vil videreføre dagens liberale skjenkepolitikk.
FrP mener forholdene må bedres for de som driver med varetransport og leveranser til næringslivet. I all kommunal planlegging skal det tas hensyn til, og legges til rette for dette.

Drammen FrP vil:

 • Sørge for at det legges til rette for nødvendige arealer for næringsutvikling.
 • Arbeide for flere studieplasser i Drammen, med fokus på utdannelse innen fagområder som underbygger bærekraft.
 • Avvikle samarbeidet med Byen vår Drammen
 • Videreføre dagens liberale skjenkepolitikk.