Trusler og vold er dessverre blitt en del av hverdagen til mange lærere. I en undersøkelse gjort av Statens arbeidsmiljøinstitutt i 2021 kom det frem at én av fire lærere i grunnskolen er utsatt for vold og trusler. Dette er skremmende tall. Slik kan vi ikke ha det!

Senest tirsdag 21. mars fremmet Fremskrittspartiet forslag i formannskapet i Drammen om forsterket satsning på mot vold og mobbing i Drammensskolen (6 millioner kroner). Forslaget fikk dessverre kun FrPs stemmer, men vi gir på ingen måte opp kampen på dette felt.

Det er arbeidsgiver som etter arbeidsmiljøloven skal sørge for at alle personskader som skjer på jobb blir registrert, og at ulykker varsles til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet. Her syndes det dessverre mye i skolesektoren. Dette gjelder nok også Drammen kommune - etter hva vi hører fra ansatte og foresatte.

FrP er enige med Utdanningforbundet, som lenge har ønsket at arbeidsgiver pålegges et ansvar for å anmelde vold og trusler. Her må kommunen som skoleeier ta ansvar, og ha full åpenhet om problemer i skolen. Uten åpenhet klarer vi ikke å løse problemene.

Statistikk fra utdanningsetaten i Oslo viser at det i løpet av 2021 ble registrert i alt 3576 voldshendelser mot lærere og andre ansatte i osloskolen. Av disse ble 362 av hendelsene klassifisert som svært alvorlige. Hovedverneombudet i kommunen tror i tillegg at det finnes store mørketall. Romerikes Blad skrev den 3. februar i år at det i løpet 2022 ble varslet om over ni volds- og trusselhendelser daglig på skolene på Romerike – til sammen 1 800 avviksmeldinger om vold, trusler og utagering. Tindlund ungdomsskole i Sarpsborg så seg nødt til å stenge etter en alvorlig voldshendelse der blant annet en lærer hadde blitt utsatt for vold. Dette er bare noen eksempler. Det rapporteres om vold mot lærere og elever over hele landet, og tendensen er økende.

Her må kommunen som skoleeier og de enkelte skolene ta ansvar for utviklingen. FrP vil gi skoler utvidet fullmakt til å bortvise elever og å gripe inn og beskytte seg selv og andre i farlige situasjoner, styrke skoleledelsens mulighet og virkemidler til å håndtere og reagere på vold og trusler, danne oppfølgingsteam ved sterkt belastede skoler, innføre rutiner om politianmeldelse ved alvorlig vold og trusler, og sette større krav til involvering av foreldre og foresatte ved alvorlige overtramp av ordensreglementet i skolen.