I den senere tid har det vært avholdt en såkalt «Klimafestival» i Drammen. «Festival» er vel en underlig benevnelse da det er mer en møteserie for å ytterligere hause opp påstandene om «klimakrise» og «klimakatastrofe».
Nå skal ikke jeg påstå at klima ikke er i forandring, slik det har vært i hele jordens historie, og noe av forandringen kan være menneskeskapt. Imidlertid har symbolske tiltak i Drammen lite eller ingen påvirkning på utviklingen. Den er det de store landene, særlig i Asia, som står for.

Det hjelper fint lite på det globale klima at vi kjører elbil når man i Kina fyrer med stadig mer kull. Det hjelper også fint lite på klima at Drammen kommune setter opp en «klima skulptur» til en halv million skattekroner ved gamle Strømsø skole – eller avholder hyggemøter om klima på biblioteket.
Vi skal selvfølgelig gjøre det vi kan for å forurense mindre. Men miljøpolitikken må funderes på sunn fornuft – ikke hysteri.
Vi i Drammen FrP mener det må stilles krav til miljø- og klimatiltak; at de har en faktisk sporbar effekt og er økonomisk bærekraftig. Gjør vi ikke dette, er det stor fare for at kommunen bruker store ressurser på tiltak som ikke har nevneverdig effekt, og man risikerer at andre viktige og fornuftige tiltak mot forurensing og for miljøet, blir forsømt.

FrP ønsker å tilrettelegge for en hverdag for folk flest i gode omgivelser, med ren luft, rent vann og ren fjord. Vi skal gjennom vårt arbeid ivareta og forvalte naturen på en god måte, og overlate den i god stand til kommende generasjoner. Blant annet skal vi ivareta Drammens flotte natur- og turområder.
Et fornuftig tiltak både lokalt, nasjonalt og internasjonalt er å stimulere til sirkulærøkonomi på en mer effektiv måte, slik at næringsliv og forbrukere tar valg som fører til økt produksjon av produkter som kan gjenbrukes. Vi ønsker ordninger som stimulerer til økt grad av gjenvinning, og derigjennom mindre avfall.
Som et lokalt utslag av internasjonale avtaler og vedtak i kommuner og på Stortinget, er det å bruke bil gjort dyrere og vanskeligere. Redusert fremkommelighet for biler har faktisk blitt en målsetting for flertallet av politiske partier. Ettersom bilparken moderniseres, reduseres også forurensingen fra biltrafikken kraftig, og restriksjoner på bilbruken blir mindre relevant for miljøet. For eksempel er det meningsløst å innføre bompenger og knalldyre p-plasser når de fleste kjører biler som ikke forurenser eller forurenser svært lite.


FrP ønsker å legge til rette for bruk av kollektivtrafikk gjennom kollektivvennlig arealplanlegging. Vi ønsker imidlertid ikke at fremkommelighet for busser går på bekostning av andre trafikanters fremkommelighet. Om politikerne virkelig ønsker at innbyggerne skal velge tog og buss må de legge til rette for det. FrP har en rekke ganger tatt opp i kommunestyret i Drammen at vi må få bedre pendlerparkering og innfartsparkering i umiddelbar nærhet til jernbanestasjoner og andre knutepunkter. Da blir det lettere å bruke tog og buss på deler av reiser – samtidig som vi før og etter jobb har mulighet for å bruke bilen til transport av barn, handle og annen aktivitet.