Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være på innbyggernes side overfor det offentlige. I tillegg skal vi bidra til å styre kommunen med fokus på kommunens primæroppgaver.
Drammen er en lavinntektskommune med en befolkning med større sosiale utfordringer enn landsgjennomsnittet. God økonomistyring er derfor avgjørende. Kommunens lånegjeld er så høy at den begrenser kommunens økonomiske frihet. FrP vil derfor begrense kommunens låneopptak. Økt egenfinansiering sparer kommunen for økte kapitalkostnader, noe som vil gi kommunen bedre økonomi.
Drammens innvandrerandel har økt dramatisk de siste tjue årene. Byens befolkning skiftes ut ved at flest innvandrere flytter inn til byen, mens etniske nordmenn flytter ut. Dette er en urovekkende utvikling som FrP vil snu. Drammen må igjen gjøres attraktiv for etnisk norske innbyggere. Kommunens inntekter må sikres ved aktiv bolig- og næringspolitikk som tiltrekker seg gode skattebetalere. Samtidig må det settes strengere krav til aktivitet og kontroll av dem som mottar sosialhjelp.


Drammen FrP mener det er et stort potensial for bedre effektivitet og høyre kvalitet innenfor de kommunale tjenestene. Konkurranseutsetting er viktig for å oppnå dette.
FrP vil at kommunen skal konsentrere seg om å sikre et godt tjenestetilbud innenfor kommunens primærområder: Helse, omsorg, skole og infrastruktur. Kommunen skal først og fremst konsentrere seg om å administrere tjenestetilbudet, fremfor å produsere tjenester selv. Dette gjøres gjennom å legge forholdene til rette for at privat sektor er utførende, mens kommunen bestiller, kontrollerer og betaler.
Drammen FrP mener kommunale tjenester som ikke er skattefinansiert, skal dekkes etter selvkostprinsippet. Kommunen må påse at dette skjer i henhold til loven. Kostnadene må gjøres så lave som mulig gjennom effektivisering, uten at dette går på bekostning av tjenestenes kvalitet.
Når kommunen drives mer effektivt ønsker Drammen FrP at besparelsene ikke skal gå til merforbruk, men til å redusere skatt og/eller redusere kommunens gjeld.
Eiendomsskatten er avskaffet i Drammen og Drammen FrP vil motsette seg et hvert forsøk på gjeninnføring av eiendomsskatt.
Drammen FrP mener kommunens innbyggere skal ha stor innflytelse over sitt eget liv og sitt nærmiljø. Med lokale folkeavstemninger, folkemøter, brukerundersøkelser, spørreundersøkelser, åpne høringer, brukerstyrer og servicekontrakter vil Drammen FrP ha innbyggere med når viktige avgjørelser skal tas. FrP mener det kan gjennomføres folkeavstemming om
BBP2/bomring/veiprising og kommunevåpen.
FrP mener at kommunale myndigheter skal være serviceorganer som har som hovedoppgave å hjelpe innbyggerne. Politikere og byråkrater skal ikke legge unødvendige hindringer og forbud i veien for enkeltmennesker, næringsdrivende, lag og organisasjoner. Søknader skal behandles positivt så lenge lovverket tillater det og det ikke griper inn i andres rettigheter.
Drammen FrP ser det som en viktig oppgave å være «vaktbikkje» i forhold til kommunen som myndighetsforvalter. Skulle det oppstå problemer i møte med det kommunale byråkratiet, har Drammen FrP som oppgave å være innbyggernes ombud.
Utenlandske statsborgere, som har bodd i Norge de siste 3 årene, har stemmerett ved lokalvalgene. Drammen FrP mener at en forutsetning for å kunne tilegne seg nødvendig informasjon for å danne grunnlag for å kunne stemme, er at de stemmeberettigete har norskkunnskaper langt utover å lese den kommunale valginformasjon. I lys av det, er det en selvmotsigelse at det offentlige skal produsere flerspråklig valginformasjon. Drammen FrP mener at offentlig valgmateriale kun skal være på norsk.
Drammen kommune ble i forrige kommunestyreperiode rystet av en av Norges største korrupsjonssaker. Om de øvrige politiske partiene i Drammen hadde vist samme proaktivitet som Drammen FrPs representanter, ville store økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser vært begrenset eller helt eliminert. Drammen FrP vil arbeide for at effektive skadebegrensende tiltak straks blir iverksatt ved alvorlige korrupsjons-hendelser, arbeide for økt transparens og innsynsmuligheter for innbyggerne, og ikke minst videreføre forebyggende arbeide mot korrupsjon, diskriminering, nepotisme og kameraderi.
Drammen FrP vil at Drammen kommune, gjennom sitt eierskap i Glitre Energi, prioriterer at byens innbyggere og næringsliv tilbys billigst mulig strøm og lavest mulig nettleie, fremfor overskudd for eierne.  FrP vil derfor at kommunen skal være tilbakeholden med å ta ut avkastning av selskapet.  
Drammen FrP vil peke på at den sammenslåtte kommunen skal bære navnet Drammen og at det politiske og administrative senter er lagt til Drammen by. FrP ser det derfor naturlig at Drammen kommunes kommunevåpen videreføres som den nye kommunes kommunevåpen.

Drammen FrP vil:

 • Arbeide for å holde kommunale avgifter og gebyrer på et lavest mulig nivå.
 • At kommunen i størst mulig grad skal konsentrere seg om de lovpålagte områdene og overlate mer til næringsliv og frivillige organisasjoner.
 • Avvise forslag om gjeninnføring av eiendomsskatt.
 • Sterkt vektlegge de lokaldemokratiske utvalgene sine innspill når vedtak fattes, for ikke å utvanne det lokalpolitiske initiativ.
 • Si nei til enhver form for bompenger, veiprising og rushtidsavgift i Drammen.
 • Være positive til arbeidet med å rasjonalisere og effektivisere driften i kommunen.
 • Arbeide for at innbyggerne får lavest mulig strømpris og nettleie.
 • Arbeide mot korrupsjon, nepotisme og kameraderi.
 • At offentlig valgmateriale kun skal være på norsk.
 • Bevare Drammens historiske kommunevåpen.
 • Innbyggernes innsynsmuligheter må utvides, gjøres enklere og utføre og muliggjøre anonymt innsyn.
 • Påse at Drammen har oppdaterte beredskapsplaner for å håndtere kommunens oppgaver i forbindelse med kriser - herunder blant annet større ulykker, branner, flom, ras og terrorhandlinger.