Drammen har et rikt og mangfoldig kulturliv som er med på å gjøre byen til en av Norges flotteste byer.
Drammen FrP vil konsentrere kommunens kulturengasjement rundt aktiviteter som først og fremst kommer barn og unge til gode, ivaretar norsk kultur og bidrar positivt til byens omdømme.   
Drammen FrP ser på den jobben frivillige lag og foreninger gjør som særdeles verdifull.
Drammen FrP mener kommunens viktigste oppgave innen kultursektoren er å legge til rette for det arbeidet frivillige legger ned innenfor kor, korps, idrett, speider-bevegelse og øvrig foreningsliv.
Drammen FrP ønsker ikke å videreføre dagens ordning for dekning av fritidsaktiviteter for barn, herunder Kulturskolen. Isteden ønsker vi at det skal være en ordning hvor det er mulig å velge mellom et bredt tilbud innen idrett, korps, band, speiding osv., og en viss del av omkostningen dekkes etter en sosial profil. Private og offentlige aktiviteter skal sidestilles.
Drammen FrP vil stille krav til Drammen Museum om at de må fokusere på sin funksjon som lokalhistorisk museum. Bygningsmassen museet har ansvaret for må vedlikeholdes slik at den bevares for kommende generasjoner.
Drammen FrP stiller seg positive til kulturfestivaler som engasjerer det brede lag av befolkningen, herunder blant annet Johan Halvorsen Musikk Fest, Portåsen, Svelvikdagene, Elvefestivalen og World Cup Skisprint.
Drammen FrP er positive til at kommunen stiller egnede områder og lokaler til disposisjon for både organisert og uorganisert fritidsaktivitet.
Det er viktig at psykisk funksjonshemmede, eldre og andre grupper med behov for ekstra tilrettelegging også kan drive aktiv idrett og friluftsliv. Drammen FrP stiller seg positiv til tiltak som øker disse gruppenes aktivitetsmuligheter.
Kirken er en sentral grunnpilar i norsk samfunn og kultur. Menighetene driver også et viktig kulturelt og sosialt arbeid. Drammen FrP vil sørge for at kirken har nødvendige midler til å ivareta kirkebyggene.


Drammen FrP vil:

  • Vil gi amatørkulturen i Drammen gode rammevilkår.
  • Erstatte dagens ordning med gratisplasser på Kulturskolen, med en ny ordning for støtte til et mye bredere tilbud av fritidsaktiviteter for barn
  • Kulturinstitusjoner omgjøres der det er mulig til akjeselskaper.
  • Stille krav om at Drammen Museum må ivareta sin funksjon som lokalmuseum bedre og pålegge museet og vedlikeholde bygningsmassen bedre.
  • At eiendomsretten sikres i arbeidet med å ivareta byens historiske bygninger og arkitektoniske særtrekk.
  • Sikre kirken nødvendige midler til vedlikehold av den kulturhistoriske bygningsmassen.