Drammen kommune har en svært høy andel innvandrere sett i forhold til andre kommuner. Dessverre har kommunen betydelige utfordringer med hensyn til integrering. Dette gjelder særlig store grupper av innvandrere fra ikke vestlige land.
Grunnlaget for Drammen FrPs innvandringspolitikk er likebehandling og nulltoleranse for diskriminering. Hverken enkeltpersoner eller grupper skal ha særfordeler.
Drammen FrP mener at morsmåls-undervisning faller utenfor det offentliges oppgaver.
Sports- og kulturaktiviteter skal tilbys på samme måte for alle innbyggere i de enkelte aldersgrupper.  Drammen FrP ønsker ikke at det offentlige skal tilrettelegge eller finansiere spesielle aktiviteter for innvandrere, flyktninger eller asylanter.
Drammen FrP mener at Drammen i en årrekke har tatt imot utenlandske tilflyttende i et tempo som kraftig har oversteget det ansvarlige.

Byens økning av innbyggertall - som kommer som følge av innvandring, omplassering av flyktninger og familiegjenforenings-ordningen - krever omfattende utbygging av offentlige tilbud, som støtteordninger for bolig, utbygging av skoler og fritidsanlegg, økninger i driftsutgiftene til legevakt, krisesentre og mye annet.
Innvandringens økonomiske bidrag til lokalsamfunnet er meget lavt, og har heller ingen god trend.
Drammen har subkulturer med holdninger og praksis som er uforenelig med både det trygge samfunnet som Drammenserne har kunnet nyte og et velfungerende demokrati.
Betydelige ressurser brukes på å dempe skadevirkninger og å bekjempe negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, vold mot kvinner, kjønnslemlestelse, mafiavirksomhet, æresrelatert kriminalitet og andre problemer som inntil for få år siden var ukjent for byen vår.
Innvandringen som Drammen har opplevd i en årrekke, kombinerer altså negativ inntekt med store nye omkostninger, noe som ikke gir en bærekraftig kommuneøkonomi. I kombinasjon med mange innvandreres prioriteringer, har det ført til at andelen fattige barn er svært høyt i Drammen.
Fortsatt tilflytting av personer med ikke-vestlig opprinnelse, vil gjøre at Drammens innbyggere kommer til å oppleve dramatiske kutt i offentlige tilbud som de i dag tar for gitt. Drammen FrP mener at det er uetisk overfor de som har bygget opp et bærekraftig velferdssystem og uansvarlig overfor kommende generasjoner. Det er betydelig usikkerhet knyttet til om kommunen vil kunne betjene gjelden i fremtiden. FrP godtar ikke at vår generasjon velter byrden over på de unge.
Drammen FrP mener at det eneste ansvarlige i overskuelig fremtid, er å si nei til å ta imot flere flyktninger og asylsøkere, og nasjonalt arbeide mot familiegjenforening og all annen innvandring som ikke oppfyller økonomisk bærekraft. Drammen FrP vil samarbeide med våre Stortingsrepresentanter for å få dette til.
Drammen FrP mener at barnevernet skal gripe inn overfor den omsorgssvikt det er når barn født i Norge møter ved skolestart uten å kunne snakke norsk.

Drammen FrP vil:

  • Gå imot offentlig finansiering av tiltak som gir innvandrere særrettigheter.
  • Motarbeide at Drammen tar imot nye flyktninger og asylsøkere.
  • Arbeide mot kjønnslemlestelse for begge kjønn, negativ sosial kontroll og ekteskap inngått ved tvang.
  • At det skal stilles krav til at innvandrere tilegner seg norskkunnskaper og viser opplæringsvilje.