Det offentlige har ansvar for at landet har en moderne infrastruktur med et godt samferdsels- og kommunikasjonsnett. Utbygging, drift og vedlikehold skal skje gjennom åpne anbud og konkurranse.
Drammen FrP vil arbeide for at dagens jernbanestruktur med togstopp på de i dag eksisterende stasjoner fra Brakerøya og til og med Steinberg opprettholdes.
Kapasiteten i Drammens veinett må optimaliseres der det kan gjøres uten uforholdsmessig merbelastning på omkringliggende bomiljøer.
Drammen kommune er til for innbyggerne, og må da også opptre som våre profesjonelle forhandlere overfor nasjonale myndigheter. Herunder når det gjelder å oppnå best mulig finansiering for de veianleggene som er viktigst for byens innbyggere og næringsliv.
Behov for utvidelse av E-134-tunnelen, ny Mjøndalsbro og ny bybro i Drammen sentrum, er eksempler på store og veldig dyre prosjekter, som ikke vil dekke Drammensernes behov i nevneverdig grad. De er snarere fremtvunget av nasjonale og internasjonale krav, og bør ikke finansielt belaste byens innbyggere.
Det er en forutsetning for å få til et godt samferdselstilbud at helt nødvendige veistrekninger bygges, herunder nye broer ved Holmen, ny Svelvikvei og nye kryssløsninger som fjerner flaskehalser.
Det er fortsatt et stort vedlikeholdsetterslep på veinettet i Drammen. FrP vil arbeide for at kommunen skal ta igjen etterslepet. Dette gjelder selvfølgelig også gang- og sykkelveinett.
FrP ønsker å finne fleksible og gode parkeringsordninger som bidrar til å styrke bysentrum som et levende og konkurransedyktig alternativ til kjøpesentrene. Gratis totimers gateparkering med parkeringsskive bør innføres for å lette tilgjengeligheten for handlende og samtidig sørge for god sirkulasjon på plassene. Kommunen bør også bidra til å få til et samarbeid med private aktører om felles parkeringsbestemmelser for utvalgte områder.
Normene for parkeringsplasser skal ikke ha noe maksimumstak og minimumsgrensene ved etablering økes til flere enn det de var i forrige kommuneplan. I en periode vil det være nødvendig for å gjenopprette at det er etablert for få parkeringsplasser, særlig i forbindelse med store nye bolig- og forretningsbygg.
Drammen FrP vil flytte traseen for E 134 fra Strømsøåsen til Bragernesåsen og legge denne i tunnel slik Statens Vegvesen skisserte i prosjektet «Lierdiagonalen».
Ny Svelvikvei ønsker FrP at ikke skal være en del av Buskerudbypakka, men trekkes ut som selvstendig prosjekt.

Drammen FrP vil:

  • Gå imot bompenger som finansiering av nye veier, med mindre et flertall i lokal folkeavstemming sier ja til det.
  • Arbeide for at kommunesentraene har et tilstrekkelig antall parkeringsplasser.
  • Arbeide for at nye bolig- og forretningsbygg har tilstrekkelig antall p-plasser. Dette vil nødvendiggjøre at det stilles krav om flere p-plasser enn i dag.
  • Prioritere veibygging som gir bedret trafikksikkerhet, blant annet gjennom bedre veistandard.
  • Sørge for at kommunale veier vedlikeholdes regelmessig for å unngå forfall.
  • Sikre trygge skoleveier.
  • Sørge for godt vintervedlikehold.
  • Ikke innføre piggdekkforbud/piggdekkavgift.