Kunnskap er en forutsetning for frihet og demokrati, og helt nødvendig for et aktivt og engasjert liv.
Drammen FrP mener at grunnskolen må ha fokus på at elevene skal ha et godt faglig og sosialt grunnlag for senere å kunne ta del i samfunnets verdiskapning.
Barn med ulike behov for tilrettelagt opplæring skal sikres dette ved at Frydenhaug skole utvider sin kapasitet, slik at kapasiteten tilpasses behovet i den nye kommunen.
Styrke Sagstubrua og Nøsted skole slik at de kan videreføre sitt viktige arbeid. Hele ungdomsskoleløpet skal sikres på begge skoler.
Det bør opprettes faste sosialfaglige stillinger knyttet til de ulike barneskolene. Stillingene kan deles mellom mindre skoler der det er hensiktsmessig.                            
Drammen FrP krever egne mottaksklasser for elever som kommer uten norsk språk.
Drammen FrP ønsker tilpasset opplæring i et trygt, tolerant og godt sosialt miljø, som fremmer trivsel og personlig utvikling hos elevene.
Lærerne skal være godt kvalifiserte, profesjonelle og motiverte, og det skal være et levende samarbeid mellom hjem og skole.
Undervisningssituasjonen skal være preget av ro, orden, høflighet og gjensidig respekt.
Vurderingen av elevenes kunnskaper, ferdigheter og oppførsel skal være rettferdig.
Skolebyggene skal være praktiske og velfungerende. Pålitelige behovsanalyser skal sørge for at provisoriske løsninger i form av paviljonger og lignende, erstattes av permanente skolebygg, om behovet for plassen er vedvarende.
Vi vil gi den enkelte skole større frihet til å styre seg selv. Større selvstendighet vil gi skolene mulighet til å utvikle et pedagogisk og faglig særpreg, og profilere seg med egne fordypningsfag. Når hver skole kan prøve ut forskjellige undervisningsformer, vil skolene lære av dem som lykkes best. Samtidig som skolene får mer frihet, må foreldre og politikere få bedre innsyn i kvaliteten på undervisning og læringsmiljø.
Andelen elever i videregående skole, som fullfører og består, må fortsatt opp. Drammens høye andel innvandrere gir byen spesielle utfordringer. Grunnskolen må derfor prioritere basisferdigheter innen lesing, skriving og matematikk i den grad nasjonale lover tillater det.
Drammen FrP ønsker at sidemål skal gjøres om til valgfag, og at elevene kan erstatte med andre valgfag.
Drammen FrP vil arbeide aktivt for at alle skriftlige karaktergivende prøver og innleveringer på ungdomskolen skal anonymiseres og evalueres av en tredjepart uten tilknytning til eleven. Muntlige prøver bør dokumenteres med videopptak. Dette for å sikre at karakterer som ligger til grunn for opptak til videregående settes på mest mulig objektive kriterier.
Drammen FrP vil stille økte krav til faglig og pedagogisk kompetanse blant lærerne, herunder norskkunnskaper på minst B2-nivå for lærere i alle fag.
Lærerevaluering er viktig som grunnlag for forbedring av skolen.
FrP mener kommunen tydelig skal formidle forventninger om at foreldre til barn med annet morsmål enn norsk, snakker norsk i hjemmet og også ellers aktivt bidrar til å lære sine barn norsk.
Skolen skal være et sted som barna opplever som trygt. Drammen FrP vil at alle elever og foreldre skal vite at tryggheten er basert på at skolen faktisk er et trygt og hyggelig sted. Innen rammene av nasjonale lover, skal Drammens grunnskoler bruke så tydelige virkemidler mot mobbing, trakassering, tyverier og vold, at alle oppfatter nulltoleranse som reell.
Drammen FrP mener at tiltak i mobbesaker alltid skal ha den minst mulige belastning for offeret som mål. Det skal ikke under noen omstendighet legges press på ofre i mobbesituasjoner, for delta i konfliktråd eller lignende, eller å måtte konfronteres med mobberen.
FrP mener barneskolene i Drammensskolen skal ha gudstjeneste minimum en gang i året, til jul eventuelt påske.

Drammen FrP vil:

  • At fritt skolevalg skal bli en realitet.
  • Arbeide for en skole hvor valgfrihet, kunnskap og kvalitet står i fokus. 
  • Gå imot all form for morsmålsopplæring i skolen annet enn norsk.
  • Arbeide for at norsk sidemål blir valgfag.
  • Fokusere spesielt på fagene som er sentrale for videre utdannelse og yrkesliv.
  • Stille seg positiv til etablering av private skoler.
  • Bedre rådgivningstjenesten i ungdomsskolen, slik at eleven har godt grunnlag for videre valg, og er kjent med hvilke konsekvenser valgene vil kunne ha for yrkesmuligheter og levestandard.
  • Styrke vikarberedskapen.
  • Ha minimum en time med fysisk aktivitet om dagen i skolen.
  • At det settes krav til at ansatte i skolen har så gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk, at de kan løfte samtlige elever bedre norskkunnskaper og riktig norsk uttale.