Det er svært viktig for Drammen FrP at de som ønsker barnehageplass får det.
FrP ønsker full likebehandling av offentlige og private barnehager.
Drammens kommunes rolle skal først og fremst være tilrettelegger, veileder og kontrollør av barnehagene. Erfaring viser at private aktører kan drive barnehager både billigere og bedre enn det offentlig sektor kan. Ved konkurranseutsetting av offentlige barnehager må tilbydernes forpliktelser overfor barn med spesielle behov være klart definert.  
Foreldrene bør selv få velge hvilken barnehage de ønsker for sine barn og det bør arbeides aktivt for at barn skal få barnehageplass i sitt nærmiljø.
Drammen FrP ønsker at flere pedagogiske retninger skal få slippe til i barnehagesektoren.
Drammen FrP vil gå imot enhver ordning som særbehandler enkelte befolkningsgrupper.
Drammen FrP mener at norsk er det eneste språket som barnehagene skal bruke i hverdagen. Andre språk skal bare brukes i den utstrekning som er absolutt nødvendig for at fremmedspråklige barn skal lære norsk og kunne følge barnehagens aktiviteter.

Drammen FrP vil:

  • Sikre at det er barnehageplass til de som ønsker det.
  • Legge til rette for at private aktører kan overta driften av offentlige barnehager.
  • Arbeide for likeverdig konkurranse mellom offentlige og private barnehager og på sikt å avvikle offentlig drift av barnehager.
  • Arbeide for at ingen enkeltgrupper prioriteres utover det som ufravikelig følger av loven.
  • At det settes krav til at ansatte i barnehager skal beherske norsk på minst B2-nivå. Herunder også der barnehageansatte med tospråklighet er nødvendig for å lære barn norsk.