Drammen FrP arbeider for at kommunen skal være imøtekommende og serviceinnstilt. Når skjønn utvises i forhold til lovverk, skal dette alltid komme innbyggerne til gode. Kommunens forvaltning av Plan- og bygningsloven skal skje på en slik måte at innbyggerne føler de blir behandlet rettferdig og med respekt. Kommunen skal etter FrPs syn ha bevisbyrden når den vil avslå en søknad, i motsetning til dagens situasjon hvor det er søkeren som nærmest må bevise grunnlaget for å få innvilget søknaden.
FrP ønsker at Drammen kommune i langt større grad skal gi innbyggerne frihet til å realisere sine ønsker. Drammen FrP vil at de som fremmer byggesøknader, reguleringssaker eller søker om bevillinger, konsesjoner og løyver, møtes av en positiv kommunal forvaltning. Kommunens oppgave må være å hjelpe søkeren til å få oppfylt sine ønsker, med mindre svært sterke grunner taler imot.
Privat eiendomsrett er et grunnleggende prinsipp for FrP.  Vi vil være særdeles tilbakeholdne med å ta privat eiendom til offentlige formål dersom det ikke foreligger samtykke fra grunneier. Kommunen bør tilegne seg nødvendige arealer ved å kjøpe disse, og i minst mulig grad benytte rettsapparatet for å tilegne seg eiendommer. I de tilfellene det likevel måtte skje, skal vederlaget for eiendommen settes til markedspris.
Drammen FrP vil legge til rette for en raskest mulig saksbehandling av byggesaker. Saksbehandling skal ikke være en inntektskilde for kommunen, men utføres til lavest mulig pris etter prinsippet om selvkost per sak.
Drammen FrP vil aktivt ta i bruk serviceavtaler. Disse kan inkludere rutiner for reduserte gebyrer i saker som får avslag og i saker hvor saksbehandlingen tar urimelig lang tid. Kommunen som forvalter av en rekke lover har en forpliktelse til å opptre på en måte som ikke medfører mistanke om kameraderi eller forskjellsbehandling.
Nabokrangel er ikke noe nytt, men byggesaksavdelingen i Drammen kommune har dessverre ved slett saksbehandling redet grunnen for enkelte unødvendige konflikter. Drammen FrP vil arbeide for å høyne kvaliteten på kommunens saksbehandling i byggesaker, og påse at det er Drammen kommune som må bære omkostningene for konsekvensene av saksbehandlingsfeil. Drammen FrP ønsker en prøveordning med at behandling av byggesaker skal utføres utenfor kommunens egen administrasjon.
Drammen FrP har tro på lokaldemokratiet og mener kommunene selv skal stå som hovedansvarlig for all arealplanlegging og utbyggingsplanlegging i kommunen.

Drammen FrP vil:

  • Sikre rask, effektiv og likeverdig saksbehandling for store og små utbyggere.
  • Begrense behandlingsgebyrene til ikke å overstige reell selvkost per sak.
  • Ønsker en prøveordning med at behandling av byggesaker skal utføres utenfor kommunens egen administrasjon.
  • Stille seg svært kritisk til ekspropriasjon.
  • Legge til rette for variert boligutbygging.
  • Ivareta og videreutvikle kommunens småhus og villaområder.
  • Ha økt oppmerksomhet på næringslivets behov ved plansaker.