Lov om sosial omsorg hjemler veiledning og økonomisk sosialhjelp til fattige. FrP mener det må legges større vekt på økonomisk rådgivning, slik at lovens hovedintensjon om hjelp til selvhjelp kan oppfylles.
Praktiseringen av loven viser at det er behov for å ha strengere regler når det gjelder sosialhjelpsutbetalinger. Tilleggsytelser ved etablering som favoriserer innvandrere fremfor nordmenn skal ikke forekomme.
Ordningen «fra eie til leie» har vist seg å virke diskriminerende og forfordelende og gir et dårlig signal til unge arbeidsomme som ønsker seg inn på markedet for å eie sin egen bolig.
Gjennomføringen av NAV-reformen har så langt ikke vært tilfredsstillende for alle brukergrupper. FrP mener kommunen må gjøre sitt til at reformen blir vellykket, herunder få ned saksbehandlingstiden og bedre servicen.
Barnevernet skal gi et variert og differensiert tilbud til familier og barn med utfordringer. Dersom forbyggende barnevernstiltak og tiltak i hjemmet ikke fører frem, skal barnevernet sørge for nødvendig plassering. Det enkelte barns behov skal alltid setts først. Kommunene skal søke å finne løsningen på plassering i barnets nære nettverk før eksterne fosterhjem og institusjoner velges.
Barnevernet skal settes i stand til å handtere nye utfordringer knyttet til omsorgssvikt i minoritetsfamilier. FrP mener at det er omsorgssvikt når barn som er født i Norge begynner på skolen uten å kunne norsk.
Byens høye andel innvandrere av ikke-vestlig opprinnelse, gir store og spesielle utfordringer for barnevernet. Drammen FrP vil at de samme normer for inngripen fra barnevernet skal gjelde helt uavhengig av opprinnelse og hvor lenge man har vært innbygger.

Drammen FrP vil:

  • Se til at sosialhjelp aldri får bli fast inntekt for noen. Alle muligheter skal prøves før sosialhjelp ytes.
  • Gå inn for strengere kontroll av reglene for utbetaling av sosialhjelp og yting av sosiallån.
  • At det skal stilles krav til at innvandrere tilegner seg norsk-kunnskaper og viser opplæringsvilje.
  • Fjerne særordninger som favoriserer innvandrere fremfor nordmenn.
  • Avvike ordningen «fra leie til eie»
  • Stille aktivitetskrav til mottakere for sosialhjelp.
  • Styrke barnevernet.
  • Sørge for at sosial – og barnevernvakt er en prioritert tjeneste.