FrP vil arbeide for at kommunens helse og omsorgstjenester skal ha en høy kvalitet, større valgfrihet og økt samarbeid med private tilbydere og frivillig sektor.
Drammen FrP vil aktivt arbeide inn mot regjering og storting, for å sikre satsningen på rusomsorg. FrP vil gå inn for å styrke det forebyggende arbeidet mot rusmisbruk gjennom opplysnings- og kampanjevirksomhet i skolene og andre barne- og ungdomsmiljøer. Dette er en viktig oppgave for helsesøstertjenesten.  
Drammen FrP vil sørge for at kommunen står ved sine økonomiske forpliktelser til krisesentre og incestsentre.
Drammen kommunen har fortsatt lav dekning når det gjelder helsesøstre og jordmødre. Dette vil FrP forbedre.  
Dagens legevakt skal fungere som et akuttmottak for innbyggerne. Trykket på legevakten er svært stort, da innbyggerne i liten grad har tilbud om «fastlegeordning» etter kl. 16 på hverdager og i helgene.  Mange av dagens brukere av legevakten har mer behov for ordinære legetimer enn akutttimer. Da akutt-tilfeller prioriteres ved legevakten, blir ofte ventetiden for andre som ønsker legetilsyn lang. Det er en mangel i tilbudet på ordinære legetimer i Drammen i dag. FrP vil derfor at det opprettes nye legestillinger til kvelds- og helgevakter.

Drammen FrP vil:

  • Være en pådriver for bygging av nytt sykehus.
  • Styrke samarbeidet med brukerorganisasjonene i helse- og omsorgssektoren.
  • Sikre en god rusmiddelomsorg og sikre ettervern, med støtte til rehabiliteringssentre basert på arbeidstrening og skifte av miljø.
  • Sørge for at helsestasjonene opprettholdes, samt ivareta behovet for helsesøstre i Drammen.
  • Opprette nye legestillinger til kvelds- og helgevakter.