Fremskrittspartiet ønsker en verdig eldreomsorg der den enkeltes behov blir ivaretatt.

Drammen FrP vil sette seniorbefolkningen først når kommunale midler skal fordeles. Eldre pleietrengende skal ha et tilbud tilpasset den situasjon de er i. Norge er i dag et velferdssamfunn mye på grunn av de eldre generasjoners holdninger og innsats. Nasjonen må vise sin takknemlighet ved å gi seniorbefolkningen en grunnleggende trygghet, basert på opplevelsen av at samfunnet både verdsetter og ivaretar dem.
Drammen FrP ønsker at pleietrengende og deres pårørende skal forholde seg til færrest mulig hjelpere i de ulike tjenestene. Dette er spesielt viktig ved tjenester som utføres i den pleietrengendes hjem, og for personer med demensutfordringer.
Drammen FrP vi sikre at helsehjelp i størst mulig grad utføres av autorisert helsepersonell.
FrP vil ha et variert tilbud til seniorbefolkningen, der den enkelte selv velger sin boform. Herunder at det tilrettelegges for at de som ønsker det skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Avlastningsplasser og rehabiliterings-plasser må utvikles for at den åpne omsorgen skal fungere best mulig. Yngre pleietrengende skal få tilrettelagt forholdene etter sin aldersgruppes behov, og ikke automatisk innlemmes som en del av kommunens ordinære sykehjemstilbud.


FrP vil styrke sosiale tiltak for eldre, slik som eldresentre og etablering av seniorkafé i kommunal regi. Det skal også satses mer på samarbeide med frivillighetssentralen. Dette for å motvirke ensomhet og for at de som ønsker å bidra med noe i samfunnet skal kunne gis anledning til dette. Det er et stort potensial for så vel kvalitetsmessig som økonomisk forbedring ved konkurranseutsetting av driften av pleie- og omsorgstjenestene. Det bør derfor legges til rette for at kommunens sykehjem og tjenester konkurranseutsettes og at kommunens hovedoppgave blir tilrettelegging, veiledning og kontrollvirksomhet.
FrP ønsker at det skal etableres egen kjøkken på kommunens sykehjem. Dette for å sikre næringsrik mat, samt øke trivselen for beboere og ansatte.

Drammen FrP vil:

 • At pleietrengende og pårørende skal ha én person med overordnet ansvar å forholde seg til.
 • Sørge for at kommunen har det nødvendige antall døgnbemannede plasser i serviceboliger og sykehjem.     
 • Gi innbyggerne valgfrihet.
 • Arbeide for bedre kvalitet og økt valgfrihet gjennom konkurranseutsetting av sykehjem og pleie- og omsorgstjenester.
 • Styrke samarbeidet med pasientorganisasjoner og øvrige frivillige organisasjoner innen helsesektoren.
 • Sikre samboergaranti ved kommunens institusjoner.
 • Tilstrebe at de som bor på kommunale institusjoner skal være på en institusjon nærmest mulig de pårørende
 • Gå inn for opprettelse av eldreombud.
 • Tilgjengeliggjøre aktiviteter og felles måltider ved dagens helseinstitusjoner for eldre hjemmeboende.
 • Sikre at det ikke serveres halal-mat ved kommunale institusjoner.
 • Kreve at alle ansatte i pleie- og omsorg har norskkunnskaper tilvarende B2.